Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος Α

Ο πρώτος νόμος της νέας χιλιετίας ήταν ο Ν. 2783/2000, που δημοσιεύθηκε στις 07 Ιανουαρίου 2000 (ακολουθώ εδώ την συνήθεια, υπολογίζοντας το 2000 σε τούτη δω την χιλιετία, μην βαράτε). Αφορούσε το συγκλονιστικό αντικείμενο “Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού με τη Συμφωνία της Μαδρίτης που αφορά τη διεθνή καταχώρηση οχημάτων”.

Μέχρι την στιγμή που γράφονται τούτες εδώ οι γραμμές, φτάσαμε αισίως στον Ν. 4319/2014. Σύνολο 1536 νόμοι σε 15 χρόνια και κάτι, ένας ρυθμός 102 νόμων κατ’ έτος.

Θέλησα να δω πώς κατηγοριοποιείται όλη αυτή η νομοθετική παραγωγή. Προς τον σκοπό αυτό, ταξινόμησα τους νόμους στις εξής κατηγορίες: α. απολογισμοί/ισολογισμοί/προϋπολογισμοί, β. μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών, κύρωση αποφάσεων και συνθηκών κ.λπ., γ. κύρωση συμβάσεων και ιδρυμάτων, δ. κύρωση ΠΝΠ, ε. διεθνείς συμβάσεις, στ. λοιποί νόμοι.

Η κατηγορία α είναι εξαιρετικά σημαντική πολιτικά και γιαυτό αξίζει μια κατηγορία μόνη της.

Υπόψιν βέβαια ότι ο προϋπολογισμός, εγκαθιδρύοντας χρονικά περιωρισμένη αρμοδιότητα των κρατικών οργάνων, έχει μόνο ιστορική σημασία μόλις εκπνεύση το έτος αναφοράς του. Άλλος ένας λόγος να τους μετρήσουμε χωριστά. Κάθε χρόνο ψηφίζονται τρεις τέτοιοι νόμοι: πρώτον, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, που συνήθως, αλλά όχι πάντα, είναι ο τελευταίος νόμος κάθε έτους, δεύτερον και τρίτον, ο ισολογισμός και ο απολογισμός ενός προηγούμενου έτους, συνήθως του προ-προηγούμενου. Το 2002 ψηφίστηκε μόνο προϋπολογισμός του 2003, δεν ξέρω γιατί.

Την κατηγορία β την δημιούργησα κυρίως για να δούμε πόση από την νομοθετική παραγωγή ετεροκαθορίζεται μέσω της ΕΕ. Περιλαμβάνει άλλοτε ρυθμίσεις μεγάλης πολιτικής και πρακτικής σημασίας, όπως ο πρόσφατος αντιρατσιστικός Ν. 4285/2014, και άλλοτε πολύ τεχνικές, λεπτομερειακές και αφάνταστα βαρετές. Ενίοτε, ο Έλλην νομοθέτης βαριέται, οπότε με ένα νόμο μεταφέρει την οδηγία, ενώ σε άλλο κεφάλαιο του ίδιου νόμου ρυθμίζει κάποιο παντελώς άσχετο θέμα. Νόμος που σε ένα κεφάλαιό του μεταφέρει ευρωπαϊκή οδηγία και σε άλλο περιέχει λοιπές διατάξεις υπέρκειται μόνο εν μέρει κατ’ άρ. 28 παρ. 1 Σ κάθε άλλης διάταξης τυπικού νόμου. Παράδοξο; Ισως όχι παράδοξο, πάντως όχι και πολύ κομψό. Τέλος πάντων, τέτοιους νόμους τούς προσμέτρησα σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Ίσως να μου ξέφυγαν καναδυό, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή.

Η κατηγορία γ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς περιλαμβάνει συμβάσεις και κανονισμούς ιδρυμάτων, τα οποία η Κυβέρνηση δεν υποχρεούται να φέρη στην Βουλή προς ψήφιση. Πίσω από κάποιους από αυτούς τους νόμους κρύβονται συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, οπότε είναι μάλλον καλό που άγονται προς ψήφιση. Από την άλλη μεριά, είναι σκοτεινό τι ακριβώς σημαίνει η νομοθετική τους επικύρωση: θεραπεύει τυχόν ακυρότητες; καταργεί τις διατάξεις περί απιστίας; Δεν το έχω ψάξει το θέμα, αλλά είναι θεωρητικά πολύ ενδιαφέρον.

Η κατηγορία δ αφορά τις χιλιοτραγουδισμένες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και η κατηγορία ε τις διεθνείς συμβάσεις, δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις για την ώρα.

Όλοι οι άλλοι νόμοι, οι κανονικοί νόμοι, υπάγονται στην κατηγορία στ.

Υπάρχει μια βασική κοινοβουλευτική διαφορά ανάμεσα στις πρώτες 5 κατηγορίες και την τελευταία: οι νόμοι των κατηγοριών α έως και ε (αλλά και οι νόμοι της κατηγορίας στ που ψηφίζονται με την διαδικασία των κωδίκων) δεν επιτρέπουν κατ’ ουσίαν κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Ψηφίζονται ή δεν ψηφίζονται ως έχουν, δεν προτείνονται τροπολογίες, δεν προσθέτει νομοθετικά κάτι η κοινοβουλευτική τους συζήτηση. Στις χειρότερες των περιπτώσεων, η ψήφισή τους είναι μια εντελώς τυπική διαδικασία.

Να δούμε λίγο και την λειτουργία της νομοθετικής μηχανής κατ’ έτος:

2000: Ν. 2783 έως Ν. 2878, ήτοι 96 νόμοι
2001: Ν. 2879 έως Ν. 2981, ήτοι 103 νόμοι
2002: Ν. 2982 έως Ν. 3092, ήτοι 111 νόμοι
2003: Ν. 3093 έως Ν. 3217, ήτοι 125 νόμοι
2004: Ν. 3218 έως Ν. 3303, ήτοι 86 νόμοι
2005: Ν. 3304 έως Ν. 3430, ήτοι 127 νόμοι
2006: Ν. 3431 έως Ν. 3523, ήτοι 93 νόμοι
2007: Ν. 3524 έως Ν. 3629, ήτοι 106 νόμοι
2008: Ν. 3630 έως Ν. 3732, ήτοι 103 νόμοι
2009: Ν. 3733 έως Ν. 3813, ήτοι 81 νόμοι
2010: Ν. 3814 έως Ν. 3906, ήτοι 93 νόμοι
2011: Ν. 3907 έως Ν. 4035, ήτοι 129 νόμοι
2012: Ν. 4036 έως Ν. 4108, ήτοι 73 νόμοι
2013: Ν. 4109 έως Ν. 4224, ήτοι 116 νόμοι
2014: Ν. 4225 έως Ν. 4319, ήτοι 95 νόμοι

vouli 2

Έχουμε και λέμε λοιπόν (πλαγιογραμμίζω τους νόμους κυρίως ποινικού ενδιαφέροντος):

α. Προϋπολογισμοί κ.λπ.

έτος 2000: 2876, 2877, 2878
έτος 2001: 2979, 2980, 2981
έτος 2002: 3092
έτος 2003: 3167, 3168, 3217
έτος 2004: 3285, 3286, 3303
έτος 2005: 3415, 3416, 3430
έτος 2006: 3509, 3510, 3523
έτος 2007: 3611, 3612, 3629
έτος 2008: 3720, 3721, 3732
έτος 2009: 3809, 3810, 3813
έτος 2010: 3829, 3830, 3906
έτος 2011: 3930, 3931, 4032
έτος 2012: 4044, 4045, 4095
έτος 2013: 4124, 4125, 4220
έτος 2014: 4252, 4253, 4312

β. Ευρωπαϊκό δίκαιο

έτος 2000: 2789 (αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων), 2854 (δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών)

έτος 2001: 2912 (θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας), 2970 (σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), 3001 (Συνθήκης της Νίκαιας)

έτος 2002: 3010 (διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα)

έτος 2003: 3199 (προστασία και διαχείριση των υδάτων), 3216 (τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία)

έτος 2004: 3239 (τροποποίηση του άρ. 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ)

έτος 2005: 3312 (αμοιβαία συνδρομή των κρατών – μελών της ΕΕ στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων), 3336 (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης), 3341 (Σύνταγμα της Ευρώπης), 3424 (πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες)

έτος 2006: 3455 (συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων), 3458 (εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων), 3461 (δημόσιες προτάσεις), 3487 (ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών κ.λπ.), 3517 (κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ. μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών)

έτος 2007: 3524 (δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης), 3556 (εκδότες κινητών αξιών), 3587 (προστασία καταναλωτών)

έτος 2008: 3671 (Συνθήκη Λισαβόνας), 3690 (σύστημα ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), 3691 (πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), 3693 (υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών)

έτος 2009: 3746 (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων), 3763 (διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου και ΦΠΑ), 3811 (αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση)

έτος 2010: 3844 (υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά), 3862 (υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα), 3873 (ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών και σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ΑΕ), 3882 (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών), 3884 (άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών), 3886 (δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημόσιων συμβάσεων), 3896 (εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης)

έτος 2011: 3911 (πιστοποίηση των μηχανοδηγών), 3917 (διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους), 3944 (έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων), 3978 (προμήθειες στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας), 3983 (προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος), 3984 (δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων), 4018 (αδειοδότηση για την διαμονή αλλοδαπών), 4021 (ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα), 4028 (μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας), 4033 (διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών)

έτος 2012: 4037 (ρύπανση από πλοία), 4042 (ποινική προστασία του περιβάλλοντος-πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων), 4053 (ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς), 4062 (χρήση ενέργεια από ΑΠΕ και και κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων), 4063 (σταθερότητα και συντονισμός στην ΟΝΕ), 4071 (πολίτες τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης), 4075 (γονική άδεια), 4097 (ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας), 4099 (οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων – Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία), 4122 (ενεργειακή απόδοση κτηρίων), 4123 (αποθέματα αργού πετρελαίου)

έτος 2013: 4170 (διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας), 4198 (εμπορία ανθρώπων), 4209 (διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων), 4212 (πνευματική ιδιοκτησία), 4213 (δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης)

έτος 2014: 4236 (δικαίωμα σε διερμηνεία, μετάφραση και ενημέρωση κατά την ποινική διαδικασία), 4244 (άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), 4261 (πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων), 4267 (παιδική πορνογραφία), 4270 (αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας), 4272 (μεταμοσχεύσεις, ψυχική υγεία και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή), 4285 (καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου), 4286 (προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ), 4305 (ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα), 4307 (αμοιβαία αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις), 4314 (διασύνδεση των κεντρικών και εμπορικών μητρώων)

γ. Συμβάσεις δωρεάς, παραχώρησης κ.λπ.

έτος 2000: 2788 (Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων), 2841 (Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος)

έτος 2001: 2885 (κύρωση των άρθρων Συνεταιρισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής), 2891 (GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ)

έτος 2003: 3114 (σύμβαση για το Πρόγραμμα έκδοσης Νομισμάτων για την Ολυμπιάδα του 2004), 3177 (Ίδρυμα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

έτος 2006: 3440 (Ίδρυμα Ορμυλία), 3451 (σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτύπωση αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ))

έτος 2007: 3527 (δωρέες κληροδοτήματα υπέρ Υπουργείου Υγείας), 3535 (Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης), 3550 (Κόστα Ναβαρίνο), 3555 (Ιονία Οδός), 3559 (Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαματα), 3562 (Ίδρυμα Ευάγγελος Παπαθανασίου), 3597 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας), 3605 (Μαλιακός), 3621 (Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσάκωνα), 3627 (Ελπίδα και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

έτος 2008: 3640 (Microsoft), 3652 (ΟΑΣΘ), 3654 (ΟΛΠ-ΟΛΘ), 3676 (Deutsche Telekom)

έτος 2009: 3733 (Ινστιτούτο Παστέρ), 3755 (ΟΛΠ-COSCO), 3759 (ΟΑ-MARFIN), 3785 (δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για Εθνική Βιβλιοθήκη και Εθνική Λυρική Σκηνή)

έτος 2010: 3885 (Ελληνικά Ναυπηγεία και προγράμματα υποβρυχίων του ΠΝ)

έτος 2013: 4135 (KAVALA OIL και ENERGEAN OIL & GAS), 4159 (δωρεά στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» από την Άννα-Μαρία-Λουίζα Λάτση), 4183 (Κρατικά Λαχεία), 4219 (τροποποιήσεις των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων)

έτος 2014: 4271 (κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Ν. 3908/2011), 4279 (δωρεά Συλλόγου Φίλων Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»), 4296 (KAVALA OIL, ENERGEAN OIL AND GAS για Θρακικό Πέλαγος), 4298 (ENERGEAN OIL AND GAS-TRAJAN OIL AND GAS για Κατάκωλο), 4299 (ΕΛΠΕ, Edison International και Petroceltic Resources για Πατραϊκό Κόλπο), 4300 (ΕΝERGEAN OIL AND GAS και PETRA PETROLEUM για Ιωάννινα)

δ. ΠΝΠ

έτος 2000: 2811 (ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 2853 (δημιουργία ΧΥΤΑ στον Δήμο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων)

έτος 2002: 2990 (αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις), 3020 (απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς), 3069 (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής)

έτος 2003: 3093 (άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις δημοτικές εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2002 από εκλογείς οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους)

έτος 2006: 3439 (παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005)

έτος 2007: 3624 (κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές)

έτος 2010: 3814 (ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο κ.λπ.), 3817 (υπαγωγή ΕΥΠ στον Υπουργό ΠΡΟΠΟ), 3819 (αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση), 3831 (αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων και μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης), 3866 (αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών)

έτος 2011: 3945 (αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), 3949 (αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές), 3995 (διενέργεια απογραφής), 4031 (ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα)

έτος 2012: 4047 (κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου και του προϋπολογισμού έτους 2011 και ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο κ.λπ.), 4060 (έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος), 4079 (ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους), 4080 (μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.λπ.), 4082 (λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα), 4084 (ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών), 4086 (καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι κ.λπ. στις εκλογές της 17ης Ιουνίου), 4087 (παράταση διάρκειας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”), 4088 (ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2012), 4089 (μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013), 4092 (τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρ. 3 Ν. 3986/2011, κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ κ.λπ.)

έτος 2013: 4111 (έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης κ.λπ.), 4116 (παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρ. 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου), 4117 (τροποποίηση της παρ. 16 του άρ. 49 Ν. 4030/2011 για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών), 4118 (ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ), 4128 (κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας), 4147 (ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας κ.λπ.), 4163 (τροποποίηση του άρ. 1 της από 30.10.2012 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4118/2013), 4206 (παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης), 4211 (αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ), 4218 (επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)

έτος 2014: 4227 (τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου Ν. 4163/2013), 4303 (επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του)

ε. Διεθνείς Συμβάσεις

έτος 2000: 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 2820 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2845, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2855, 2856, 2857, 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2875

έτος 2001: 2879, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2890, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2911, 2914, 2917, 2918, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2929, 2930, 2931, 2933, 2934, 2950, 2951, 2952, 2953, 2957, 2958, 2959, 2962, 2964, 2966, 2967, 2968, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978

έτος 2002: 2982, 2983, 2988, 2989, 2994, 2995, 2997, 2998, 2999, 3000, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3011, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3019, 3022, 3024, 3025, 3026, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3039, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3047, 3048, 3053, 3055, 3056, 3058, 3061, 3062, 3063, 3067, 3070, 3071, 3073, 3076, 3077, 3078, 3080, 3081, 3083, 3084, 3085, 3087, 3088

έτος 2003: 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3104, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3128, 3129, 3131, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3140, 3141, 3142, 3143, 3145, 3150, 3151, 3154, 3155, 3157, 3158, 3159, 3161, 3162, 3163, 3165, 3171, 3173, 3176, 3178, 3179, 3180, 3183, 3184, 3188, 3192, 3197, 3198, 3203, 3210, 3211, 3214, 3215

έτος 2004: 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3228, 3233, 3236, 3237, 3238, 3240, 3241, 3244, 3246, 3247, 3248, 3249, 3253, 3256, 3261, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3271, 3272, 3273, 3275, 3276, 3277, 3278, 3280, 3281, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3298, 3300

έτος 2005: 3306, 3307, 3308, 3309, 3311, 3313, 3314, 3315, 3317, 3318, 3319, 3321, 3324, 3326, 3330, 3331, 3332, 3334, 3337, 3338, 3339, 3343, 3344, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3367, 3368, 3375, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3400, 3403, 3405, 3406, 3407, 3410, 3411, 3417, 3420, 3422, 3425

έτος 2006: 3435, 3436, 3437, 3441, 3442, 3445, 3447, 3449, 3452, 3456, 3462, 3464, 3465, 3466, 3473, 3474, 3476, 3477, 3478, 3482, 3484, 3485, 3486, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3499, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521

έτος 2007: 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3553, 3558, 3560, 3561, 3563, 3564, 3567, 3568, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3578, 3579, 3582, 3584, 3589, 3590, 3591, 3593, 3594, 3595, 3596, 3598, 3602, 3608, 3609, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3623, 3625, 3626, 3628

έτος 2008: 3632, 3633, 3635, 3637, 3638, 3639, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3650, 3656, 3657, 3662, 3664, 3665, 3666, 3672, 3673, 3675, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3692, 3694, 3695, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3713, 3715, 3716, 3718, 3722, 3724, 3725, 3726, 3727, 3729

έτος 2009: 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3747, 3749, 3750, 3751, 3753, 3757, 3760, 3761, 3764, 3765, 3767, 3768, 3770, 3771, 3774, 3776, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3786, 3787, 3788, 3789, 3791, 3792, 3793, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807

έτος 2010: 3820, 3821, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3834, 3835, 3836, 3837, 3856, 3857, 3858, 3859, 3875, 3876, 3880, 3881, 3890, 3893, 3901, 3902, 3903

έτος 2011: 3909, 3914, 3915, 3916, 3921, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3933, 3934, 3935, 3936, 3939, 3940, 3941, 3942, 3946, 3947, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3956, 3957, 3958, 3960, 3962, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3980, 3981, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3997, 3998, 3999, 4000, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4010, 4011, 4012, 4016, 4017, 4020, 4026, 4034, 4035

έτος 2012: 4040, 4041, 4054, 4059, 4064, 4066, 4068, 4069, 4073, 4074, 4078, 4085, 4090, 4091, 4094, 4096, 4098, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108

έτος 2013: 4112, 4113, 4114, 4119, 4120, 4121, 4126, 4130, 4131, 4133, 4134, 4136, 4137, 4140, 4143, 4145, 4149, 4153, 4154, 4156, 4157, 4158, 4160, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4171, 4175, 4176, 4181, 4184, 4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4195, 4196, 4197, 4200, 4201, 4202, 4204, 4207, 4214, 4215, 4216, 4217, 4221, 4222

έτος 2014: 4226, 4228, 4230, 4231, 4232, 4234, 4241, 4243, 4245, 4246, 4247, 4248, 4259, 4260, 4265, 4266, 4268, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4306, 4309, 4317, 4318, 4319

στ. Λοιποί νόμοι

έτος 2000: 2790 (αποκατάσταση παλιννοστούντων), 2800 (Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως), 2801 (κεραίες, μεταφορές, ταξί κλ.π.), 2810 (αγροτικοί συνεταιρισμοί), 2812 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων), 2817 (εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες), 2819 (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), 2830 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), 2831 (πολεοδομικές διατάξεις), 2832 (ταμείο εγγύησης καταθέσεων), 2833 (Ολυμπιακοί Αγώνες), 2834 (διορισμοί εκπαιδευτικών), 2835 (διαγωνισμός ΑΣΕΠ), 2836 (Κεφαλαιαγορά κ.λπ.), 2837 (ανταγωνισμός, ΡΑΕ κ.λπ.), 2838 (ΕΛΑΣ), 2839 (Υπουργείο Εσωτερικών), 2840 (ΕΕΤΤ), 2842 (ευρώ), 2843 (χρηματιστηριακά), 2844 (πλασματικό ενέχυρο), 2846 (αρχείο Πρωθυπουργού), 2858 (αθλητισμός), 2859 (Κώδικας ΦΠΑ), 2860 (ΚΠΣ), 2863 (ΕΣΡ), 2867 (τηλεπικοινωνίες), 2873 (φορολογικός), 2874 (προώθηση απασχόλησης)

έτος 2001: 2880 (πρόγραμμα “Πολιτεία”), 2881 (ανέλκυση ναυαγίων), 2882 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων), 2889 (ΕΣΥ), 2892 (φορολογία κεφαλαίου), 2898 (ΟΑΣΘ), 2909 (εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), 2910 (περί αλλοδαπών), 2913 (μετοχικά ταμεία ΥΕΘΑ), 2915 (τροποποιήσεις ΚΠολΔ), 2916 (ανώτατη εκπαίδευση), 2919 (έρευνα και τεχνολογία), 2920 (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας), 2928 (εγκληματικές οργανώσεις), 2932 (θαλάσσιες ενδομεταφορές), 2935 (προσωπικό ΛΣ), 2936 (επαγγελματίες οπλίτες), 2937 (ΕΥΑΘ κ.λπ.), 2938 (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας), 2939 (συσκευασίες προϊόντων), 2940 (επιχειρήσεις κατασκευαστικού τομέα), 2941 (Ελληνικά Ναυπηγεία), 2942 (Ολυμπιακή Εκπαίδευση), 2943 (ευρώ, κοινοτικό σήμα κ.λπ.), 2944 (ΣτΕ), 2945 (προστασία αγροτικής δραστηριότητας), 2946 (υπαίθρια διαφήμιση – Συμπολιτείες Δήμων), 2947 (Ολυμπιακή Φιλοξενία κ.λπ.), 2948 (ευρώ), 2949 (προξενική διατίμηση), 2954 (φορολογικός), 2955 (προμήθειες νοσοκομείων), 2956 (ΟΑΕΔ), 2960 (Τελωνειακός Κώδικας), 2961 (Κώδικας φορολογίας κληρονομιών και δωρεών), 2963 (ΚΤΕΛ), 2965 (βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής), 2971 (αιγιαλός), 2972 (ΙΚΑ)

έτος 2002: 2984 (θέματα ΥΕΘΑ), 2985 (τροποποιήσεις Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων), 2986 (αξιολόγηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών), 2987 (ναυτικές εταιρείες), 2991 (χημικά όπλα), 2992 (κεφαλαιαγορά κ.λπ.), 2993 (τροποποιήσεις ΚΟΔΚΔΛ), 2996 (σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων), 3013 (πολιτική προστασία), 3016 (εταιρική διακυβέρνηση), 3021 (δημόσιες συμβάσεις και ΜΜΕ), 3023 (χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων), 3027 (ΟΣΚ κ.λπ.), 3028 (αρχαιότητες), 3029 (ασφαλιστικός νόμος Ρέππα), 3036 (θέματα ΥΕΘΑ), 3037 (παίγνια), 3038 (μισθοδικείο δικαστικών), 3043 (δίκαιο της πώλησης), 3044 (μεταφορά συντελεστή δόμησης), 3049 (αποκρατικοποιήσεις επιχειρήσεων του Δημοσίου), 3050 (Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας), 3051 (ανεξάρτητες αρχές-προσλήψεις στο δημόσιο), 3052 (ΚΒΣ-ΦΠΑ), 3054 (πετρελαιοειδή), 3057 (θέματα ΥΠΠΟ), 3059 (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας), 3060 (θέματα ΥπΔικ), 3064 (πορνογραφία ανηλίκων κ.λπ.), 3065 (θέματα Υπουργικού Συμβουλίου), 3066 (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Επιχειρήσεων κ.λπ.), 3068 (συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις), 3072 (θέματα ΥπΕξ), 3074 (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης), 3075 (συνταξιοδοτικά θέματα), 3079 (κώδικας προσωπικού ΛΣ), 3082 (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), 3086 (Οργανισμός ΝΣΚ), 3089 (ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή), 3090 (Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης), 3091 (φορολογικός)

έτος 2003: 3094 (ΣτΠ), 3103 (έκδοση διαβατηρίων από την ΕΛΑΣ), 3105 (τουριστική εκπαίδευση), 3106 (Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας), 3109 (επιβατηγά δημόσιας χρήσης), 3113 (Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας), 3115 (ΑΔΑΕ), 3126 (ποινική ευθύνη Υπουργών), 3127 (κτηματογράφηση), 3130 (μισθώσεις ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου), 3132 (Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής), 3133 (Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης), 3139 (καζίνα), 3144 (προώθηση της απασχόλησης), 3146 (εκλογικό δικαίωμα ετεροδημοτών), 3147 (αγροτική γη, κτηνοτρόφοι κ.λπ.), 3148 (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων), 3149 (Εθνική Βιβλιοθήκη), 3152 (χρηματιστηριακές αγορές), 3153 (ναυτική επαγγελματική κατάρτιση), 3156 (ομολογιακά δάνεια), 3160 (επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας), 3164 (μητρώο μελετητών), 3166 (ρυθμίσεις Υπουργείου Τύπου), 3169 (χρήση όπλων από αστυνομικούς), 3170 (ζώα), 3172 (υπηρεσίες δημόσιας υγείας), 3174 (μερική απασχόληση), 3175 (γεωθερμικό δυναμικό), 3181 (συνοριοφύλακες – ειδικοί φρουροί), 3182 (ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής), 3185 (θέματα ΕΛΤΑ), 3186 (Σχολή Πολέμου), 3187 (ΑΣΕΙ), 3189 (ποινική νομοθεσία ανηλίκων), 3190 (υπαίθριο εμπόριο), 3191 (ΕΣΣΕΕΚΑ), 3193 (ρυθμίσεις ΦΠΑ κ.λπ.), 3194 (θέματα ΥΠΕΠΘ), 3195 (συγχώνευση ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), 3196 (διεθνείς οικονομικές σχέσεις ΥπΕξ), 3200 (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.), 3201 (πολεοδομικές ρυθμίσεις Υπουργείου Αιγαίου), 3202 (εκλογικές δαπάνες δημοτικών εκλογών), 3204 (ρυθμίσεις ΕΣΥ), 3205 (μισθολογικά Δημοσίου), 3206 (γραφεία ιδιωτικών ερευνών), 3207 (θέματα ολυμπιακής προετοιμασίας), 3208 (δασικές ρυθμίσεις), 3209 (θέματα Υπουργείου Υγείας), 3212 (πολεοδομικές διατάξεις), 3213 (πόθεν έσχες βουλευτών κ.λπ.)

έτος 2004: 3218 (ημέρα μνήμης Ολοκαυτώματος), 3219 (ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων), 3220 (φορολογικός-αναπτυξιακός), 3226 (νομική αρωγή), 3227 (αντιμετώπιση της ανεργίας), 3229 (εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ.), 3230 (διοίκηση μέσω στόχων, αποδοτικότητα κ.λπ.), 3231 (εκλογή βουλευτών), 3232 (κοινωνική ασφάλιση), 3234 (συντάξεις Δημοσίου), 3235 (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας), 3242 (οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης κ.λπ.), 3243 (προσωπικό ΥΔΤ), 3245 (κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του δημοσίου), 3250 (μερική απασχόληση), 3251 (ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), 3252 (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος), 3254 (θέματα Ολυμπιακών Αγώνων), 3255 (θέματα ΥΠΕΠΘ), 3257 (προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων), 3258 (τροποποιήσεις ΚΟΔΚΔΛ), 3259 (περαίωση φορολογικών υποθέσεων), 3260 (θέματα προσλήψεων), 3262 (αθλητικός νόμος), 3263 (μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων), 3270 (θέματα τουρισμού), 3274 (ΟΤΑ), 3279 (Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης), 3282 (μετεγγραφές φοιτητών), 3283 (αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), 3284 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγενείας), 3293 (Συνήγορος Υγείας), 3296 (φορολογικός), 3297 (Συνήγορος του Καταναλωτή), 3299 (κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων), 3301 (χρηματοοικονομική ασφάλεια κ.λπ.), 3302 (άδειες εργαζομένων)

έτος 2005: 3305 (απαγόρευση διακρίσεων), 3310 (διασφάλιση της διαφάνειας), 3316 (δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών), 3320 (προσωπικό Δημοσίου), 3322 (Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πάτρα 2006), 3323 (Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού), 3325 (ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης), 3327 (μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στην Δικαιοσύνη), 3328 (ΔΟΑΤΑΠ), 3329 (ΕΣΥ), 3333 (εμπορευματικά κέντρα), 3335 (αποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων), 3340 (προστασία κεφαλαιαγοράς), 3342 (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις), 3345 (οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), 3346 (τροποποιήσεις ΚΠολΔ και ΚΠοινΔ), 3366 (Έφεδροι υψηλής ετοιμότητας κ.λπ.), 3369 (διά βίου μάθηση), 3370 (υπηρεσίες δημόσιας υγείας), 3371 (κεφαλαιαγορά), 3372 (αθλητικός), 3373 (ελεύθερος ανταγωνισμός), 3374 (ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση), 3376 (Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας), 3377 (θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης), 3385 (θέματα απασχόλησης και εισφορών), 3386 (αλλοδαποί), 3387 (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας), 3388 (εξωτερικοί φρουροί), 3389 (ΣΔΙΤ), 3390 (Έργο Πολιτών), 3391 (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος), 3399 (θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), 3401 (ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών), 3402 (αιμοδοσία), 3404 (θέματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), 3408 (αύξηση συντάξεων Δημοσίου), 3409 (καταδύσεις αναψυχής), 3412 (Ευρωπαϊκή Εταιρεία), 3413 (τροποποίηση διατάξεων για ΑΣΕΙ), 3414 (μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας), 3418 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), 3419 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), 3421 (Στρατολογία των Ελλήνων), 3423 (βιοκαύσιμα), 3426 (απελευθέρωση αγοράς ενέργειας), 3427 (φορολογικός), 3428 (απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου), 3429 (ΔΕΚΟ)

έτος 2006: 3431 (ηλεκτρονικές επικοινωνίες), 3432 (εκκλησιαστική εκπαίδευση), 3433 (προμήθειες αμυντικού υλικού), 3434 (εκλογικά θέματα), 3438 (Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής), 3443 (Τοπικά Συμβούλια Νέων), 3444 (Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο), 3446 (έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων), 3448 (περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημοσίου τομέα), 3450 (ναυτική εκπαίδευση), 3453 (φορολογικό καθεστώς συνδεδεμένων εταιρειών), 3454 (ενίσχυση της οικογένειας), 3457 (φαρμακευτική περίθαλψη), 3459 (ΚΝΝ), 3460 (αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία), 3463 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 3467 (επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 3468 (ΑΠΕ), 3469 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), 3470 (Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών), 3471 (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), 3472 (θέματα ΥπΔικ), 3475 (δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση), 3479 (αθλητικές επαγγελματικές ενώσεις), 3480 (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού), 3481 (θέματα Εθνικού Κτηματολογίου), 3483 (χρηματοδοτική μίσθωση), 3488 (ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση), 3489 (Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης), 3490 (ινστιτούτο ναυτικής κατάρτισης “Ποσειδών”), 3491 (θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης), 3492 (σύστημα ελέγχου διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού), 3498 (ιαματικός τουρισμός), 3500 (ενδοοικογενειακή βία), 3508 (θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), 3511 (Πυροσβεστικό Σώμα), 3512 (ισλαμικό τέμενος Αθηνών), 3513 (συντάξεις Δημοσίου), 3514 (θέματα δικαστικών λειτουργών), 3518 (αναδιάρθρωση ΤΣΜΕΔΕ), 3522 (φορολογικός)

έτος 2007: 3525 (πολιτιστική χορηγία), 3526 (αρτοποιία), 3528 (Υπαλληλικός Κώδικας), 3534 (σύσταση αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες), 3536 (μεταναστευτική πολιτική), 3542 (τροποποιήσεις ΚΟΚ), 3548 (δημοσιεύσεις των φορέων του Δημοσίου στον τοπικό Τύπο), 3549 (τροποποιήσεις νόμου ΑΕΙ – νόμος Γιαννάκου), 3551 (μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης πλοίων), 3552 (Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), 3554 (εισοδηματική πολιτική έτους 2007), 3557 (αστική ασφάλιση οχημάτων), 3565 (Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού), 3566 (Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών), 3569 (συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης), 3577 (Διαχείριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης), 3580 (προμήθειες φορέων Υπουργείου Υγείας), 3581 (πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου), 3583 (αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα), 3584 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), 3585 (αγροφυλακή), 3586 (θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), 3588 (Πτωχευτικός Κώδικας), 3592 (αδειοδότηση ΜΜΕ), 3599 (Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών), 3600 (Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου), 3601 (τραπεζικός νόμος), 3603 (δημοσκοπήσεις), 3604 (διατάξεις περί ΑΕ), 3606 (αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων), 3607 (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), 3610 (αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής), 3613 (θέματα Ανεξάρτητων Αρχών κ.λπ.), 3614 (αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την περίοδο 2007-2013), 3620 (αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007), 3622 (ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων)

έτος 2008: 3630 (αποχώρηση δικαστικών λειτουργών), 3631 (Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής), 3634 (κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών κ.λπ.), 3636 (τροποποιήσεις για την εκλογή βουλευτών), 3647 (βακούφια), 3648 (ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού ΥΕΘΑ κ.λπ.), 3649 (ΕΥΠ), 3651 (οδική βοήθεια οχημάτων), 3653 (θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας), 3655 (ασφαλιστικός νόμος Πετραλιά), 3658 (μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών), 3659 (επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια), 3660 (συντάξεις αποχωρούντων δικαστικών λειτουργών), 3661 (μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων), 3663 (Eurojust), 3667 (θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας), 3668 (τροποποιήσεις Αγορανομικού Κώδικα), 3669 (κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων), 3670 (αύξηση συντάξεων του Δημοσίου κ.λπ.), 3674 (διασφάλιση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας), 3685 (μεταπτυχιακές σπουδές), 3686 (θέματα προσωπικού ΕΛΑΣ), 3687 (θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ), 3688 (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΑΣ), 3689 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών), 3696 (ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων), 3697 (ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού κ.λπ.), 3698 (θέματα κτηνοτροφίας), 3699 (ειδική αγωγή και εκπαίδευση), 3707 (ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφεία ιδιωτικών ερευνών), 3708 (καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις), 3709 (δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές), 3710 (θέματα μεταφορών), 3711 (Μουσείο Ακρόπολης), 3712 (μετάφραση-μεταφραστές), 3714 (προστασία δανειοληπτών), 3717 (κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στην ΟΑ), 3719 (σύμφωνο συμβίωσης κ.λπ.), 3723 (ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης), 3728 (Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς), 3730 (προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά), 3731 (Δημοτική Αστυνομία)

έτος 2009: 3734 (προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας), 3748 (πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου), 3752 (τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων), 3754 (όροι απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ), 3756 (σύστημα άυλων τίτλων), 3758 (εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις), 3762 (αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), 3766 (λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων), 3769 (εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών), 3772 (Ιατροδικαστική Υπηρεσία), 3773 (Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013), 3775 (κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών κ.λπ.), 3777 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών), 3783 (ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας), 3784 (τροποποίηση διατάξεων περί ανταγωνισμού), 3790 (πλοία αναψυχής), 3794 (ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης), 3801 (ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), 3808 (έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης), 3812 (αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα)

έτος 2010: 3815 (τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών κ.λπ.), 3816 (ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα), 3818 (προστασία δασών Νομού Αττικής), 3822 (ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων), 3828 (φορολογία πετρελαιοειδών προϊόντων), 3832 (Ελληνική Στατιστική Αρχή), 3833 (επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης), 3838 (νόμος Ραγκούση για ιθαγένεια και πολιτική συμμετοχή μεταναστών), 3839 (επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια), 2840 (ΕΣΠΑ 2007-2013), 3841 (επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων), 3842 (φορολογικός), 3843 (ταυτότητα κτιρίων και μητροπολιτικές αναπλάσεις), 3845 (μηχανισμός στήριξης της οικονομίας από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ), 3846 (εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια), 3847 (επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λπ.), 3848 (αξιολόγηση στην εκπαίδευση), 3849 (εγκλήματα περί την υπηρεσία κ.λπ.), 3850 (Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων), 3851 (ΑΠΕ), 3852 (Καλλικράτης), 3853 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιρειών), 3854 (εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών), 3855 (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης), 3860 (νομοθεσία ανηλίκων), 3861 (“Διαύγεια”), 3863 (νέο ασφαλιστικό σύστημα), 3864 (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), 3865 (μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου), 3867 (εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ.), 3868 (αναβάθμιση του ΕΣΥ), 3869 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα), 3870 (εκλογικές δαπάνες), 3871 (δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη), 3872 (εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα), 3874 (Μητρώο Αγροτών), 3877 (προστασία και ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας), 3878 (θέματα ΥΠΠΟ και Υπ. Τουρισμού), 3879 (ανάπτυξη της διά βίου μάθησης), 3883 (υπηρεσιακή εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων), 3887 (οδικές εμπορευματικές μεταφορές), 3888 (φορολογικός νόμος), 3889 (Πράσινο Ταμείο κ.λπ.), 3891 (ΟΣΕ), 3892 (ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων), 3894 (στρατηγικές επενδύσεις), 3895 (κατάργηση και συγχώνευση φορέων του δημόσιου τομέα), 3897 (Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας κ.λπ.), 3898 (διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις), 3899 (επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας), 3900 (επιτάχυνση της διοικητικής δίκης), 3904 (βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης), 3905 (κινηματογραφική τέχνη)

έτος 2011: 3907 (Υπηρεσία Ασύλου), 3908 (ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων), 3910 (ΕΣΔΙ), 3912 (σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), 3913 (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), 3918 (διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας), 3919 (αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας), 3920 (αστικές συγκοινωνίες Περιφέρειας Αττικής), 3922 (Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), 3932 (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων), 3937 (διατήρηση της βιοποικιλότητας), 3938 (Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο ΠΡΟΠΟ), 3943 (καταπολέμηση της φοροδιαφυγής), 3948 (προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), 3955 (Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων κ.λπ.), 3959 (προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού), 3961 (ποινική ευθύνη Υπουργών), 3965 (Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.), 3966 (Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων), 3979 (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), 3982 (απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων), 3985 (Μεσοπρόθεσμο), 3986 (μέτρα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου), 3994 (τροποποιήσεις ΚΠολΔ), 3996 (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), 4001 (ενεργειακός νόμος), 4002 (συντάξεις Δημοσίου-δημοσιονομική εξυγίανση), 4009 (νόμος Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ), 4013 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης), 4014 (περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων), 4015 (αγροτικοί συνεταιρισμοί), 4019 (κοινωνική επιχειρηματικότητα), 4022 (εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων), 4023 (δημοψηφίσματα), 4024 (ενιαίο μισθολόγιο κ.λπ.), 4025 (ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης), 4027 (ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό), 4029 (εθελοντισμός στο ΛΣ και στο ΠΣ), 4030 (νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης)

έτος 2012: 4036 (διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά), 4038 (εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου), 4039 (ζώα συντροφιάς), 4043 (βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης), 4046 (κουρά των ομολόγων), 4048 (ρυθμιστική διακυβέρνηση), 4049 (βία στα γήπεδα, ντόπινγκ, προσυνεννοημένοι αγώνες), 4050 (κανόνες τροποποιήσεως τίτλων Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των ομολογιούχων), 4051 (ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου), 4052 (νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Εργασίας για την εφαρμογή του Μνημονίου), 4055 (εύλογη διάρκεια δίκαιης δίκης), 4056 (κτηνοτροφία), 4057 (πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων), 4058 (παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία), 4061 (ακίνητα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), 4065 (τροποποιήσεις για το πόθεν έσχες), 4067 (νέος οικοδομικός κανονισμός), 4070 (ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών και δημοσίων έργων), 4072 (βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος), 4076 (ΑΕΙ), 4077 (μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012), 4081 (περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων), 4083 (επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων Ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011), 4093 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2013-2016)

έτος 2013: 4109 (συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου), 4110 (φορολογικός), 4115 (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), 4127 (επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2013-2016), 4129 (Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο), 4132 (ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας), 4138 (ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος), 4139 (νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών), 4141 (επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης), 4142 (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), 4144 (αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση), 4146 (διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις), 4148 (Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας), 4150 (ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου), 4151 (ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών), 4152 (επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013), 4155 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), 4161 (ενήμεροι δανειολήπτες), 4162 (Εθνικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών), 4164 (Εθνικό Κτηματολόγιο), 4172 (φορολογικός), 4173 (ΝΕΡΙΤ), 4174 (φορολογικός), 4177 (κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών), 4178 (αυθαίρετη δόμηση), 4179 (επιχειρηματικότητα στον τουρισμό), 4180 (Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης), 4182 (Κώδικας κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών), 4186 (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 4194 (Κώδικας Δικηγόρων), 4199 (δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών), 4203 (θέματα ΑΠΕ), 4205 (ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων), 4208 (ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας), 4210 (ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης), 4223 (ΕΝΦΙΑ), 4224 (Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ.λπ.)

έτος 2014: 4225 (μηχανισμοί είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων κ.λπ.), 4229 (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων), 4233 (Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων), 4235 (τρόφιμα, ζωοτροφές κ.λπ.), 4237 (ΑΔΜΗΕ), 4238 (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), 4239 (δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης), 4242 (Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας), 4249 (αναδιοργάνωση της ΕΛΑΣ και του ΠΣ), 4250 (διοικητικές απλουστεύσεις), 4251 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης), 4254 (μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012), 4255 (εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), 4256 (τουριστικά πλοία), 4257 (θέματα ΥπΕσ), 4258 (υδατορέματα), 4262 (απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας), 4263 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2015-2018), 4264 (άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος), 4269 (χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση), 4273 (“μικρή ΔΕΗ”), 4274 (ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου), 4275 (τροποποιήσεις Υπαλληλικού Κώδικα), 4276 (απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών), 4277 (Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής), 4278 (φάροι), 4280 (περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση), 4281 (ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών), 4282 (ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών), 4283 (Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία), 4284 (θέματα ΥΕΘΑ), 4297 (επιλογή υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της ΕΕ), 4301 (θρησκευτικές κοινότητες), 4302 (Εφοδιαστική), 4304 (έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων), 4308 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), 4310 (έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία), 4312 (ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών), 4313 (ρυθμίσεις μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων), 4315 (πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα και ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις), 4316 (Παρατηρητήριο άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας κ.λπ.)

Εντάξει, όλα αυτά είναι απλώς αριθμοί πεταμένοι και ελάχιστα τακτοποιημένοι. Τους παραθέτω εδώ χύδην, αλλά στο επόμενο θα προσπαθήσω να βάλω μια τάξη στα χάη της νομοθεσίας και να βγάλω νόημα από το α-νόητο.

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (1 votes, average: 10.00 out of 10)
Loading...