Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος ΣΤ

Τώρα που τελείωσε και το 2016, έτος ΙΙ της Διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, συνεχίζω την αποδελτίωση της νομοθετικής παραγωγής που ξεκίνησα στο πρώτο και βασικό άρθρο αυτής της σειράς με τα στοιχεία του 2016. Διατηρώ πάντα την ίδια κατηγοριοποίηση με εκείνο το άρθρο (τοποθέτησα μόνο τους Ν. 4375 και 4411 σε δύο κατηγορίες, επειδή ταίριαζαν εξίσου).

Το 2016 λοιπόν εκδόθηκαν συνολικά 91 νόμοι, από τον Ν. 4357 έως τον Ν. 4447.

Κατά κατηγορία οι νόμοι αυτοί έχουν ως εξής:

α. Απολογισμοί/ισολογισμοί/προϋπολογισμοί.

4436, 4437, 4444

β. Μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών, κύρωση αποφάσεων και συνθηκών κ.λπ.

4360 (ευρωπαϊκή εντολή προστασία, διοργάνωση και περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο των κρατών-μελών και δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου), 4364 (άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), 4370 (Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων), 4374 (προσαρμογή σε 2 Οδηγίες), 4375 (κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας), 4378 (προσαρμογή σε 3 Οδηγίες), 4403 (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών), 4403 (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία), 4405 (σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 4408 (ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος), 4409 (ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων), 4410 (χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού), 4411 (επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών), 4412 (δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), 4413 (ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης), 4416 (κινητές αξίες), 4419 (κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού), 4438 (συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία), 4439 (ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων), 4443 (ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, κατάχρηση της αγοράς, προστασία του ευρώ από την παραχάραξη)

γ. Κύρωση συμβάσεων και ιδρυμάτων.

4404 (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), 4422 (ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.)

δ. Κύρωση ΠΝΠ.

4366 (κύρωση 2 ΠΝΠ)

ε. Διεθνείς Συμβάσεις.

4357, 4358, 4359, 4362, 4363, 4365, 4367, 4371, 4372, 4376, 4377, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4385, 4388, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4400, 4401, 4402, 4411, 4417, 4418, 4420, 4421, 4424, 4426, 4428, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435

στ. Λοιποί νόμοι

4361 (ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών), 4368 (μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου), 4369 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης), 4373 (εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ), 4375 (οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών), 4384 (αγροτικοί συνεταιρισμοί), 4386 (ρυθμίσεις για την έρευνα), 4387 (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας), 4389 (επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων), 4399 (θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας), 4406 (αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων και διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν), 4407 (θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), 4414 (νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης), 4415 (ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση), 4423 (Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις), 4425 (επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Κοινωνικής Ασφάλισης), 4427 (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), 4429 (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), 4430 (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), 4440 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση), 4441 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων), 4442 (νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας), 4445 (Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού), 4446 (Πτωχευτικός Κώδικας κλπ), 4447 (χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη)

Ως προς αυτό το υλικό μπορώ να κάνω δύο σχόλια:

Πρώτον, το 2016 ήταν μια κανονική νομοθετική χρονιά για τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Μετά το αίσχος του 2015, της τριπλής εκλογικές αναμέτρησης και της μεγαλύτερης επίδοσης στην παραγωγή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, το 2016 ήταν μια χρονιά όπως όλες οι άλλες. Σχεδόν, διότι…

… Δεύτερον, το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά στην θεσμική μας ιστορία στην οποία οι νόμοι που απλώς μετέφεραν ευρωπαϊκή νομοθεσία παρ’ ημίν προσήγγισαν τόσο πολύ τη καθαρή εθνική νομοπαραγωγή. Ειδικώτερα, η κατηγορία β της ημέτερης ταξινόμησης, ας τους πούμε ευρωπαϊκούς νόμους, αρίθμησε 20 τυπικούς νόμους, επίδοση που συντρίβει κάθε προηγούμενη (η προηγούμενη, του έτους 2014, ήταν μόνο 11). Από την άλλη μεριά, οι, ας τους πούμε, εθνικοί νόμοι, ήταν εν όλω 27, δίνοντας ένα δείκτη 20/27 = 74%. Ίσως δεν απέχει ακόμη η ημέρα που το κλάσμα αυτό θα γίνη καταχρηστικό.

Και πόση ειρωνία θα εμπερικλείη, αν αυτό γίνη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ…

Αξιολογηστε και διαδωστε

 

απαραδεκτοπολυ κακοκακοσχετικα κακομετριοσχετικα καλοκαλοπολυ καλοεξαιρετικοεπικο (No Ratings Yet)
Loading...

 

0 Responses to “Μικρή εμπειρική έρευνα περί της λεπτής τέχνης του νομοθετείν, μέρος ΣΤ”


  • No Comments

Leave a Reply